Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
psycholisi
17:17
3087 cd61
Reposted fromeryawen eryawen viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
17:16
3374 9ca6 500
Reposted fromfreakish freakish viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
psycholisi
20:49
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
psycholisi
20:47
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
psycholisi
20:43
학교 wrong, 사회 wrong 
(School wrong, society wrong)
부모 wrong, 선생 wrong
(Parent wrong, teacher wrong)
피해자 wrong, 가해자 wrong
(Victim wrong, perpetrator wrong)
방관자 maybe, 방관자 maybe
(Bystander maybe, bystander maybe)
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
20:39
psycholisi
20:38
7656 93a2
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viakartoNik kartoNik
psycholisi
20:38
0471 61b8 500
Reposted fromblond blond viajaerk jaerk
20:38
psycholisi
20:36
1. Małe, zagracone mieszkanie, zapach papierosów unoszący się wokół, nieład, wredny kot, stosy płyt, wszędzie gdzie popadnie porozkładane książki, kubki po kawie. Blant połączony z leżeniem na balkonie i patrzeniem w gwieździste niebo, chłodny wiatr na skórze, promile w żyłach. 
2. Życzę sobie miłości, bez wyidealizowanych obrazów, bądź, pozwól na płuca pełne dymu, przytul.
3. Wycieczka, w góry, latem, wiosną, jesienią. Przestrzeń wolna od ludzi, promienie słońca, prześwitujące przez palce, uśmiech na twarzy. Blado - różowy zachód słońca, albo wschód. Zieleń, ziemia.
3. Teatr, dobre kino, koncert.
4. Zero strachu, bezradności, smutku. W małych ilościach, jeśli już. 
5. Spokojne życie, miłe chwile, małe rzeczy, cieszące najbardziej. 
6. Spacer w deszczu, w ciepłą lipcową noc. Most. Granatowe niebo. Zapach szczęścia.

Do sześciu razy sztuka, za kilka lat, mała lista. Zobaczymy co z niej wyniknie. Byleby nie było 0:0 i żadna rzecz niespełniona. Nie chcę stać w miejscu. To mnie niszczy.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viajaerk jaerk
psycholisi
20:27
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viakartoNik kartoNik
psycholisi
20:26
Reposted fromweightless weightless viajaerk jaerk
psycholisi
20:26
1121 ba2f
pogmatwałeś mnie. 
Reposted fromzenibyja zenibyja
psycholisi
20:26
tak pan mówi czasem jak poeta.
bez sensu, ale ładnie
— z 'pożegnań' w. j. hasa
20:26
4849 92c6 500

This leaves me in tears of laughter every time I look at it

Reposted fromlolfactory lolfactory viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
10:05
psycholisi
10:05
9450 3895 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaShini Shini
psycholisi
10:05
Reposted frominpassing inpassing viaShini Shini
psycholisi
10:04
7701 f806
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaShini Shini
psycholisi
10:04
9502 e2d6
Reposted fromShini Shini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl